Fit in Balans - onafhankelijk Herbalife distributeur   Klant login>>>

Home
Advies aanvraag
Afslanken
Aankomen
Vitaliteit
Sportvoeding
Alle voedings-
producten
Uiterlijke verzorging
Alle Verzorgings-
producten
Bestellen
Zakelijke kans
Documentatie
Welkom bij Fit in Balans - onafhankelijk Herbalife distributeur

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  FIT IN BALANS

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Fit in Balans zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lisse en deze zullen door ons op verzoek worden getoond of toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.fitinbalans.nl.

1.2. Het doen van een bestelling bij Fit in Balans houdt in, dat de cliŽnt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Fit in Balans worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fit in Balans worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fit in Balans ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Alle overeenkomsten van Fit in Balans zijn vrijblijvend en Fit in Balans behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Fit in Balans. Fit in Balans is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fit in Balans dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Betaling dient te geschieden zonder compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen. Factuur zit bij het pakket gevoegd dat u zult ontvangen.

3.2 Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Fit in Balans, ofwel contant aan het adres van Fit in Balans. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Fit in Balans.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliŽnt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Fit in Balans is de cliŽnt in kwestie een bedrag van tien euro (€ 10,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Fit in Balans haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliŽnt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.

3.4 Indien de cliŽnt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is Fit in Balans gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliŽnt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fit in Balans .

3.6 Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de cliŽnt. Bij terugstorting van het factuurbedrag door Fit in Balans, in geval van teruggave van de producten door de cliŽnt binnen de garantie en volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die Fit in Balans maakt voor internationale betaling, voor rekening van de cliŽnt.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 2 of 3 werkdagen bij de cliŽnt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliŽnt kunnen worden opgehaald.

4.2 Bij nieuwe klanten van Fit in Balans geschiedt de levering van de bestelde producten na ontvangst van betaling. Mogelijkheden tot betaling staan beschreven in artikel 3.2.

4.3 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliŽnt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliŽnt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De cliŽnt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met Fit in Balans.

4.4 Op de door Fit in Balans geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van betreffende bestelling en is alleen van toepassing als het product niet voldoet aan de verwachtingen naar aanleiding van (telefonisch) verstrekte informatie en begeleiding via Fit in Balans. Indien de cliŽnt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Fit in Balans schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Fit in Balans, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie (werk)dagen een nieuw product bij de cliŽnt wordt afgeleverd. De kosten van de terugzending zal door de klant dienen te geschieden.

4.5 Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en de cliŽnt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliŽnt het volledige aankoopbedrag binnen vier weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken producten met retourformulier dient de cliŽnt dan wel op eigen kosten binnen 21 dagen, na factuurdatum, te retourneren.

4.6 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliŽnt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliŽnt, indien de cliŽnt al hetgeen de cliŽnt op grond van enige overeenkomst aan Fit in Balans verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliŽnt over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliŽnt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliŽnt Fit in Balans daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fit in Balans de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliŽnt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliŽnt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Fit in Balans te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliŽnt komen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliŽntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliŽnt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliŽnteninformatie nog aanwezig is en de cliŽnt deze wil laten verwijderen, kan de cliŽnt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliŽnt en Fit in Balans, dan wel tussen Fit in Balans en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliŽnt en Fit in Balans, is Fit in Balans niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fit in Balans.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Gewoon Gezond worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliŽnt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fit in Balans ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliŽnt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fit in Balans gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fit in Balans kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliŽnt aan Fit in Balans schriftelijk opgave doet van een adres, is Fit in Balans gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliŽnt aan Fit in Balans schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Fit in Balans gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliŽnt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fit in Balans deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fit in Balans in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fit in Balans vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Fit in Balans is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@fitinbalans.nl of telefonisch 0616445932.

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

 


Algemene voorwaarden - Privacy policy - Contact - Links - Achtergrondinfo - Sitemap

Copyright © 2001-2005 Fit in Balans